Vian Xanh - Nâng cao giá trị Việt

Hỗ trợ quảng cáo


1. Banner chính trang chủ: 500.000 đ/ tuần

2. Banner phụ trang danh mục con: 500.000 đ/ tuần

3. Ads nhỏ chạy dọc lề phải: 200.000 đ/ tuần

4. Đăng tin hiện nổi top1 - 2 - 3: 10.000 đ/ ngày - 20.000đ/ngày - 25.000 đ/ngày. Hiển thị sau VianTrust / VianTrue